Le tirage de notre tombola reporté


08 January 2023

Wengst Krankheetsfäll am Comité konnte mer leider haut keen Tirage vun eiser Tombola "Gewannt mech" vollzéien.
Tirage ass gereckelt op den 27. Januar, deen Owend vun eiser Generalversammlung am Mamer Schlass ab 20 Auer.
Merci fir aert Versteesdemech.
---
Pour cause de maladie de différents membres du comité, le tirage de notre tombola "Gewannt mech" sera reporté au vendredi, 27 janvier, lors de notre assemblée générale au Mamer Schlass à partir de 20 heures.
Merci pour votre compréhension